wp7796fe7f.jpg
wpfe3a5d7e.png
wpb2af95d2.png
wp0b2e74ff_0f.jpg

School voor AKUPUNKT-MASSAGE in Nederland en België                                                   Nach Penzel      

wpdea5a49b.png
wp92efc5de.png
wpd7374fa9.png
wp8516be28.png

Algemene Voorwaarden

Akupunktmassage-Penzel Nederland.

 

Behorende bij en daardoor deel uitmakende van de overeenkomst tussen APM-Nederland en cursist.

 

1. Algemene begripsbepalingen

Cursusinformatie van het opleidingsinstituut Akupunktmassage volgens Penzel in Nederland, , verder te noemen APM-Nederland, waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding/cursus (en) staan, hierna te noemen cursusinfo.

 

2. Duur van de opleiding / cursus.

De duur van de opleiding /cursus staat vermeld in de cursusinformatie.

 

3. Kosten van de opleiding / cursus.

a. APM-Nederland bepaalt het cursusgeld en vermeldt deze in de cursusinfo.

b. Dit vastgestelde cursusgeld is ( indien niet anders vermeld in de cursusinfo) exclusief de kosten voor boeken en overige leermiddelen en exclusief het inschrijfgeld.

De prijzen zijn inclusief 21 % BTW

c. De kosten voor de examens ( indien van toepassing) dienen apart te worden voldaan aan de afnemende instanties.

d. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

4. De overeenkomst tussen APM-Nederland en Cursist.

a. De overeenkomst tussen APM-Nederland en cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij het ontvangst van het volledig ondertekende aanmeldingsformulier treedt de cursusovereenkomst in werking.

b. Bij inschrijving betaald de cursist, het door APM-Nederland te bepalen en in de cursusinfo vermelde

inschrijfgeld dat per cursus is verschuldigd indien niet anders vermeld.

c. Het inschrijfgeld bestaat ondermeer uit bijdrage aan; administratie- en verzendkosten, organisatorische kosten evenals een stukje zekerheid i.v.m. mogelijke annulering.

d. Bij inschrijving voor cursussen waarvoor geen inschrijfgeld wordt verlangd, betaald de cursist bij inschrijving het verschuldigde cursusgeld.

e. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan APM-Nederland te melden.

 

5. Betalingen van het cursusgeld.

a. voor de betalingen van inschrijf- en cursusgeld werkt APM-Nederland met automatische incasso's.

b. APM-Nederland bepaalt de termijnen waarin het cursusgeld voldaan moet worden en vermeld deze in de cursusinfo.

c. Betaling van cursusgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden.

d. APM-Nederland mag cursisten, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichting voldoen van verdere cursusdeelname uitsluiten; in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde cursusgeld in zijn geheel opeisbaar.

e. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut ( zie Art 6d ) blijft de verplichting tot betalen van het cursusgeld onverminderd bestaan; ook in dit geval is het verschuldigde cursusgeld direct opeisbaar.

 

6. De voorwaarden voor het voortijdig ontbinden van de overeenkomst.

a. Voor aanvang van de cursus, tot 4 weken voor de eerste les kan de cursus waarvoor men ingeschreven staat aangetekend schriftelijk geannuleerd worden. In dat geval blijft het inschrijfgeld verschuldigd en zal 10% van het betreffende cursusgeld in rekening worden gebracht. Bij cursussen waarvoor geen inschrijfgeld is verlangd en alleen cursusgeld is betaald vindt bij annulering geen restitutie plaats van gedane betalingen.

Van 4 tot 2 weken voor de eerste les blijft het inschrijfgeld verschuldigd en zal 20% van het betreffende cursusgeld in rekening worden gebracht. Daarna is annulering nog slechts mogelijk overeenkomstig paragraaf b. van dit artikel. Bij cursussen waarvoor geen inschrijfgeld is verlangd en alleen cursusgeld is betaald vindt bij annulering geen restitutie plaats van gedane betalingen.

b. Tijdens de cursus. Mocht een cursist tijdens de cursus besluiten van het verder volgen van de opleiding /cursus af te zien, dan dient dit schriftelijk aan de directie van APM-Nederland kenbaar te worden gemaakt per aangetekend schrijven. Hierbij dient een opzegtermijn van 2 maanden in acht te worden genomen, ingaande per postdatum. Bevestiging van de opzegging wordt door APM-Nederland schriftelijk gedaan. Achterstallige betalingen en betaling van lopende termijn dienen te worden voldaan.

c. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden. Teveel betaald cursusgeld wordt direct terugbetaald.

d. APM-Nederland is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van het opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

e. Bij ontbinding conform voorafgaande a t/m c eindigen de wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de cursusovereenkomst, m.i.v. de datum van ontbinding.

 

7. Invordering van het cursusgeld.

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal zo nodig bij in gebreke blijven van betaling van achterstallige cursusgelden tot invordering worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

 

8. De opleiding / cursus.

De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding / cursus geheel is afgestemd op de eisen van de examenafnemende instanties. Mochten er tussentijdse wijzigingen komen in deze eisen, dan wordt de opleiding / cursus hierop aangepast.

 

9. Materialen.

APM-Nederland bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding /cursus gebruikt worden en welke materialen tijdens de cursus ter beschikking worden gesteld.

 

10. Aansprakelijkheid.

a. APM-Nederland is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.

c. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

 

11. Lestijden en plaats.

a. APM-Nederland is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen de cursusdag of lestijd

minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen of te annuleren. Indien een dergelijke wijziging de cursist convenieert, wordt de overeenkomst zonder kosten voor de cursist ontbonden, dit geldt ook bij annulering. Gedane betaling(en) worden door APM-Nederland in genoemd geval gerestitueerd.

b. APM-Nederland is gerechtigd indien er sprake is van uitzonderlijke situaties, overmacht, ziekt of uitval van de cursisten of docenten tijdens de opleiding, de cursusdag of lestijden, dan wel de plaats

waar de lessen worden gegeven te wijzigen, zonder hiermee schadeplichtig te worden jegens de cursist.

Uitgevallen lessen zullen op een later tijdstip worden ingehaald. Indien een cursist verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld.

c. Bij het plannen van de cursussen wordt rekening gehouden met de schoolvakanties van het lager en middelbaar onderwijs.

 

12. Herhalingslessen.

Indien een cursist voor een examen is afgewezen mag APM-Nederland voor het volgen van herhalingslessen een evenredig deel van het cursusgeld aan de cursist in rekening brengen.

 

13. Auteursrecht.

Het auteursrecht van het eigen lesmateriaal van APM-Nederland berust bij de Europese Penzel Akademie in Heyen (Dld) of bij APM-Nederland. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of

openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APM-Nederland.

 

14. Huisregels APM-Nederland.

a. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding / cursus behorende lessen

b. De cursist verbindt zich alle opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor

aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut of docent.

d. Er geldt een rookverbod voor alle ruimtes bij APM-Nederland.

e. Het is verplicht om mobile telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

f. De werkplek/leerplek dient door de cursist schoon, netjes en verzorgd te worden achter gelaten.

Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.

 

15. Voor transportkosten en verpakking wordt altijd € 5,00 gerekend.

 

16.Betalingsmogelijkheden:

A. U boekt voor een cursus en betaald 1 ( een ) maand voor aanvang van de cursus

B. U boekt voor de start aan de A-cursus voor de gehele opleiding A-, B-, C- en D-cursus. U krijgt dan 210,-- excl BTW korting op de D-cursus.

Een maand vooraf aan de A-cursus te betalen

C. U boekt gop de D-cursus van 150,-- excl BTW.

Een maandedurende de A-cursus voor de volgende cursussen ( B-, C- en D). U krijgt dan korting  vooraf aan de B-cursus te betalen

D. U boekt voor de gehele opleiding APM-Mens en APM-Paard en de korting is :Wij betalen de examengelden, €  289,70 incl BTW

E. Alle betalingsmogelijkheden van zijn toepassing indien U alle opleidingen bij APM-Nederland volgt.

F. Deze regel gaat in per februari 2012 ( de nieuwe A-cursus. )

 

In die gevallen waar deze studievoorwaarden niet in voorzien, wordt door APM-Nederland beslist. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat U akkoord met de voorwaarden welk hierboven en op het inschrijfformulier vermeld staan en waarvan U kennis heeft genomen.

wpe9ec5de7.png

wpf3c357b2.png

wp1cd75ccd.png

wpe6168706.png

wp503282b1.png

wp52e5553a.png

wp763e4ca3.png

wp40dcdff7.png

wp912ccce5.png

wp37578386.png

wp156d06ec.png

wp5a5c7608.png
wp9c1952db.png